Nieuwjaarsreceptie Groen Ieper: Een blik vooruit op de Groene toekomst in Ieper

Op zondag 9 februari werden de kazematten in Ieper omgetoverd tot een ontmoetingsplek voor al wie Groen gezind is in Ieper en regio. We mochten heel wat leden ontvangen maar ook een aantal Groen sympathisanten waren van de partij. Vlaams Parlementslid Bart Caron vervoegde ons gezelschap. Genietend van een hapje en drankje konden de genodigden bijpraten onder het alziend oog van de 'Groene Kabouter' . Voorzitster Sanne  verwelkomde de gasten en Gemeenteraadslid Shari blikte terug op het voorbije  politieke jaar in Ieper.  

Bij deze willen we iedereen bedanken die het steeds mogelijk maakt om Groen Ieper mogelijk te maken. Het is fijn om te zien dat ieder op zijn manier met zijn talenten de Groene gedachte in Ieper een warm hart toedraagt.  Op naar een nieuw jaar !

De speech kun je hieronder lezen:

Op mijn beurt wil ik jullie  en al wie u nauw aan het hart ligt een hartelijk, groen,  gelukkig vooral gezond 2014 toewensen. 

2013 is , zoals ieder jaar zich kenmerkt, een bewogen jaar geweest. Een volledig jaar, waarin Groen opnieuw sinds lange tijd in de Ieperse gemeenteraad kon zetelen. In oktober werden de kaarten binnen onze partij herschikt en in november mocht ik mijn eed afleggen als gemeenteraadslid voor Groen.Ik werd er dan ook meteen, als het ware in gesmeten met de voorbereidingen voor het meerjarenplan in Ieper dat in de gemeenteraad  zou worden gestemd.

De krijtlijnen van het Ieperse beleid werden in dit plan uiteengezet en met de hulp van ons aller Vera Lannoo, die zelf 6 jaar Groen heeft vertegenwoordigd in Ieper, gingen we aan de slag op zoek naar de Groene uitgangspunten in dit plan.Positief ingesteld zoals we zijn vonden we zeker een aantal goed onderbouwde standpunten die op onze steun konden rekenen.De aanpak  rond 100 jaar oorlog en de ambitieuze plannen met vernieuwingen die men in het OCMW wil doorvoeren leken ons een flinke stap in de goeie richting.

 Maar zoals het de meerderheid en bijgevolg, centrumrechtse partij kenmerkt , werden vele voorstellen eerder blauw blauw gelaten, vaagjes geformuleerd of durfde men geen echte duidelijke keuzes maken. Belangrijke aandachtspunten werden  soms gewoonweg vergeten.

Onder het mobiliteitsplan waarin de heraanleg van fietspaden, voetpaden, en de stadsvernieuwing werd uiteengezet,  werd met geen woord gerept over schoolgaande kinderen, minder mobielen of mensen met een handicap.Wij vinden dat dit niet meteen getuigt van een inclusief beleid en het toont aan dat men in Ieper vaak naast elkaar werkt. Bepaalde vooruitstrevende (en bijgevolg Groene)  ideeën worden wel eens in de kantlijn vermeld en vervolgens mooi blinkend gepubliceerd in het meerjarenplan maar in hoeverre durft men écht  inhoudelijk over de grenzen te werken en met een progressief gedurfd plan naar voor komen?

Het leven is aan de durvers en echte problemen zullen maar kunnen worden opgelost als men durft ingrijpen . De verkeersproblematiek en de heikele mobiliteit zal maar écht worden opgelost als men durft gaan voor autoluwe binnenstraten en het verkeersvrij maken van bepaalde plaatsen in de binnenstad.

 Een ander punt waar de gemeente al jaren mee kampt is het kinderopvang probleem. Onder de bevoegdheid van NVA-schepen Eva Ryde pleitte men in dit plan om de werkingstoelage voor scholen die buitenschoolse kinderopvang organiseren lichtjes op te trekken. Akkoord: deze betoelaging was de enige die er matig op vooruit ging uit het hele gamma aan premies maar mijn positieve ingesteldheid kon geen soelaas brengen met deze troostprijs voor een structureel probleem in onze gemeente. Een structureel probleem dat we in zowat alle omliggende gemeenten bijna niet kennen omdat men er sinds mensenheugenis duurzame stedelijke middelen tegenover zet. In Ieper is het nog steeds wachten op een gemeentelijke kinderopvang. Niettegenstaande leek het voor het stadsbestuur geen probleem 200 000 euro te reserveren om de tour naar Ieper te halen.  Hoog tijd dus voor een tussenkomst van Groen! Daarbij willen we ons best blijven doen om de Groene ideeën te vertalen naar Ieper en erover waken dat de stad haar beloftes nakomt. We willen de stad erop attent maken dat een groen beleid veel meer is dan het opzetten van een aantal prestigieuze projecten. Dan denken we bijvoorbeeld aan De Vloei dat natuurlijk een ongelooflijk uniek en groen project is maar ze laat op zich wachten en de duurzame normen worden alsmaar minder streng. Een groen beleid is tevens een beleid met een verhaal, een beleid dat gelooft in haar burgers , ernaar wil luisteren en haar beleid afstemt om maat van deze burger.

Het starten van een nieuw jaar is ook onlosmakelijk verbonden met een aantal voornemens. Met Groen Ieper willen we dit jaar inzetten op inhoud en zoeken naar verschillende manieren om ons te kunnen profileren met deze inhoud. De website van Groen Ieper is daar een goed middel toe waar we in januari al wat stappen in de goeie richting hebben gezet.

We hoeven ook niet steeds in te krant te komen omwille van de paddenoversteek of een boom die zal worden gerooid. Nee, Groen is ook hét volwaardige alternatief  dat ook een écht sociaal-ecologische beleid voert . Dit betekent niet dat wij bomen, padden, paddestoelen, vogels enzovoort niet meer belangrijk zouden vinden of naar de achtergrond zouden verdringen. Absoluut niet! Welke andere partij dan Groen kan beter dan wie ook deze belangen verdedigen? Maar we zijn niet énkel dat, we zijn ook veel méér dan dat. Ook willen we het niet koste wat het kost eens zijn met de oppositie partijen  om één blok te kunnen vormen tegen de meerderheid. Tot twee maal toe steunden we een voorstel van de meerderheid en dit in tegenstelling tot de andere oppositie partijen.

In eerste instantie ging dit om het voorstel tot het heffen van een taks op logies en in de laatste gemeenteraad waren we het meer dan eens me schepen Verschoore, bevoegd voor 100-jaar oorlog, die er niet bij kon dat de Grote Oorlog zou worden nagespeeld  door een massa re-enactors  waarvoor trouwens de wet op wapenbezit zou moeten worden aangepast om dit te kunnen waarmaken.        Groen uitte zijn afkeer tegen dit soort populisme en formuleerde een onderbouwde  visie op de verschillende vragen die kwamen vanuit Open Ieper en Vlaams Belang. 

Als we ook even vooruitblikken op 2014 dan kunnen we er niet om heen: de moeder der verkiezingen staat ons op te wachten in mei. Dit zal een belangrijk moment worden. Er wordt namelijk beslist hoe Vlaanderen en België zal worden bestuurd de komende jaren. De regering zoals we ze gekend hebben de voorbije jaren is er, om heel eerlijk te zijn één van wachtlijsten geworden.  Eigenlijk moet men moeten wachten van de wieg tot aan het sterfbed. Kinderopvang, onderwijs, naschoolse opvang, bijzondere jeugdzorg, sociale woningen, mensen met een handicap, de rust- en verzorgingstehuizen, de wachtlijsten worden langer en langer. Groen stelt daar een aantal concrete maatregelen voor. Geef bijvoorbeeld vrijwilligers, familieleden, die zorg opnemen voor een oudere of  minder valide een veel beter sociaal statuut. De mantelzorg moet worden uitgebouwd als we deze wachtlijsten willen weg werken. Vlaanderen kan zich niet nog eens 5 jaar beleid zonder groenen veroorloven.

En om even terug te keren naar Ieper. Wij kunnen het ons ook niet veroorloven om de komende vijf jaar stil te zitten en de meerderheid, maar ook de andere oppositiepartijen zomaar hun gang laten gaan. Daartoe werken we verder en daar zetten we ons engagement tegenover.

 Ik zou graag het glas willen heffen en klinken op dit voorbije jaar maar ook op de komende jaren. Ik zou willen klinken op onze slagkracht. Ik zou willen klinken op onze leden. Op allen die Groen in Ieper mogelijk maken en helpen deze slagkracht te vergroten. Ik zou willen klinken op onze kinderen. Onze kinderen die later kunnen terugblikken op een Groen beleid met groene toekomst in het vizier.

Ik klink op: Groen Ieper !

Tags: